Sitevoorwaarden

 Sitevoorwaarden

Keukenrenovatie Brabant is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van Keukenrenovatie Brabant van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Keukenrenovatie Brabant houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Alle informatie die Keukenrenovatie Brabant.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Keukenrenovatie Brabant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Keukenrenovatie Brabant verzonden e-mails.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Keukenrenovatie Brabant.nl.

Keukenrenovatie Brabant.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Keukenrenovatie Brabant.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Keukenrenovatie Brabant.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.